ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τσιαμούλος Νικόλαος > ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε μορφή και είδος επιχείρησης.

Υποχρέωση μας, είναι να κατευθύνουμε και να παρακολουθούμε την εύρυθμη λειτουργία του όλου χρηματοοικονομικού και λογιστικού συστήματος της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Ο έλεγχος όλων των προς καταχώρηση παραστατικών στα λογιστικά αρχεία της Επιχείρησης .
 • Ο έλεγχος  και συμφωνία πελατών – προμηθευτών – χρηματικών διαθεσίμων και λοιπών λογιστικών αρχείων και καταστάσεων.
 • Η σύνταξη και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.,Vies ,Intrastat
 • Η σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων.
 • Η σύνταξη και υποβολή στοιχείων και γνωστοποιήσεων προς την ΑΔΑΕ στην Υπηρεσία Taxisnet.
 • Ο έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της Επιχείρησης
 • Η σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
 • Η σύνταξη και η υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Επιχείρησης
 • Η σύνταξη και συμφωνία  των υποβαλλόμενων στοιχείων στην ΑΑΔΕ στα πλαίσια λειτουργίας της Υπηρεσίας myDATA..
 • Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος Εταίρων Επιχείρησης
 • Η υποβολή Οικονομικών Στοιχείων της Επιχείρησης σε Υπηρεσίες όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η ενημέρωση και υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στοιχείων σε πιστωτικά ιδρύματα. Η ενημέρωση και υποβολή των παραπάνω θα γίνεται με ευθύνη της Επιχείρησης και από έγκριση από τον αρμόδιο για τη λειτουργία του εκάστοτε καταστήματος αυτής.

Για όλα τα παραπάνω, επιπλέον παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα φορολογικής , ασφαλιστικής και νομοθεσίας εμπορικών επιχειρήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο