ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τσιαμούλος Νικόλαος > ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

To γραφείο μας παρέχει εργατικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε μορφή και είδος επιχείρησης. Υποχρέωση μας είναι να κατευθύνουμε και να παρακολουθούμε την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στα παραπάνω τμήματα, ώστε να επιτυγχάνεται:

• Η διεκπεραίωση εργασιών σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, απογραφής στο μητρώο εργοδοτών, ή δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

• Η συμπλήρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων πρόσληψης και απόλυσης ή αποχώρησης προσωπικού όπως, της Αναγγελίας Πρόσληψης, Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή εκ Περιτροπής Εργασίας, Αναγγελίας Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, Αναγγελίας Αποχώρησης, Καταγγελίας Σύμβασης και του Πίνακα Προσωπικού του άρθρου 16 Ν.2874/2000. Υποβολή καταστάσεων προγραμμάτων εναλλαγής των ωρών εργασίας. Η σύνταξη των παραπάνω θα γίνεται με ευθύνη της Επιχείρησης και από τον αρμόδιο για τη λειτουργία του εκάστοτε καταστήματος αυτής.

• Σύνταξη και υποβολή συμβάσεων εργασίας και Γνωστοποίηση Όρων Συμβάσεων Εργασίας ΠΔ196/94

• Η τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης και απεικόνισης της ασφάλισης των εργαζομένων της όπως, της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών.

• Η έκδοση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή των συμπληρωματικών αυτών και για οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο